Taisyklės, aprašai

Sau 27, 2023

KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

KRIZIŲ VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMUI KOMISIJA

RAKTŲ LAIKYMO IŠDALINIMO IR RAKINIMO TVARKOS TAISYKLĖS

PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PRIEŽIŪROS IR NEFORMALIOJO UGDYMO PAILGINTOS DIENOS GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

ALYTAUS PANEMUNĖS PRGIMNAZIJOS DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINGU TVARKOS APRAŠAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

PEDAGOGŲ ETIKOS NORMOS

PRANEŠIMAS KOREPETITORIAMS

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDOMOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO OPTIMIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

NAMŲ DARBŲ SKYRIMO MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMA 2021-2022 M.M.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS)  IR JŲ INFORMAVIMO BEI ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS REGLAMENTAS

PROGRAMOS „ERASMUS+ PROJEKTŲ DALYVIŲ ATRANKOS APRAŠAS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO UŽMOKESTIS

EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLĖS

PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS

KOMANDIRUOČIŲ ATASKAITOS

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content