Komisijos ir darbo grupės

Rgs 24, 2019

KOMISIJOS:

 • Vaiko gerovės komisija;
 • Mokyklos dokumentų ekspertų komisija (atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir nagrinėja dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimus);
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisija;
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai komisija.

DARBO GRUPĖS:

 • Koordinacinė grupė mokyklos veiklos kokybei įsivertinti;
 • Elektroninio dienyno administravimo ir priežiūros grupė;
 • OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto ir MSG grupės;
 • Darbo grupė informacijai mokyklos interneto svetainėje skelbti.

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS:

 • Mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Renata Ononigve, gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja.
 • Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Asta Šarkelienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
 • Dorinio, fizinio, meninio ir socialinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Dovilė Narkunienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Kalbinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Jolita Snarskaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
 • Matematinio ir gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Renata Ononigve, gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja.
 • 5–8 klasių vadovų metodinė grupė – grupės pirmininkė Vita Marcinkevičienė, vyresnioji informacinių technologijų, matematikos mokytoja.
 • Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė – grupės pirmininkė Jolanta Kazakevičienė, logopedė metodininkė.

Metodinę veiklą mokykloje kuruoja Vilma Skestenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija progimnazijoje atlieka šias funkcijas:

 • analizuoja mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus;
 • analizuoja mokinių vėlavimo į pamokas ir mokyklos nelankymo priežastis;
 • analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
 • teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
 • įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones;
 • inicijuoja mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

 

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content