Patyčių dėžutė

Komisijos ir darbo grupės

Rgs 24, 2019

KOMISIJOS:

 • Vaiko gerovės komisija;
 • Mokyklos dokumentų ekspertų komisija (atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir nagrinėja dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimus);
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisija;
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai komisija.

DARBO GRUPĖS:

 • Koordinacinė grupė mokyklos veiklos kokybei įsivertinti;
 • Elektroninio dienyno administravimo ir priežiūros grupė;
 • OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto ir MSG grupės;
 • Darbo grupė informacijai mokyklos interneto svetainėje skelbti;
 • Ugdymo karjerai koordinacinė grupė;

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS:

 • Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Jolanta Majauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
 • Dorinio, fizinio, meninio ir socialinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Daiva Balevičienė, vyresnioji tikybos mokytoja.
 • Kalbinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Jolita Snarskaitė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja.
 • Matematinio ir gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Vilma Aponienė, matematikos mokytoja metodininkė.
 • 5–8 klasių vadovų metodinė grupė – grupės pirmininkė Jurgita Jančiauskienė, matematikos mokytoja metodininkė.
 • Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė – grupės pirmininkė Jolanta Kazakevičienė, vyresnioji logopedė.
 • Mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Jurgita Jančiauskienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Metodinę veiklą mokykloje kuruoja Vilma Skestenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos reglamentas
Vaiko gerovės komisija progimnazijoje atlieka šias funkcijas:

 • analizuoja mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus;
 • analizuoja mokinių vėlavimo į pamokas ir mokyklos nelankymo priežastis;
 • analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
 • teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
 • įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones;
 • inicijuoja mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2021–2022 m. m.:

Komisijos pirmininkė – Vilma Skestenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos pirmininkės pavaduotojas – Rimvydas Juškevičius, socialinis pedagogas metodininkas;
Komisijos posėdžių sekretorė – Loreta Matonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Nariai:

Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Aušra Syrjotavičienė, psichologė;
Virginija Jalinska, vyresnioji specialioji pedagogė;
Jolanta Kazakevičienė, vyresnioji logopedė;
Raimonda Radzevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content