Komisijos ir darbo grupės

Rgs 24, 2019

KOMISIJOS:

 • Vaiko gerovės komisija;
 • Mokyklos dokumentų ekspertų komisija (atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir nagrinėja dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimus);
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisija;
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai komisija.

DARBO GRUPĖS:

 • Koordinacinė grupė mokyklos veiklos kokybei įsivertinti;
 • Elektroninio dienyno administravimo ir priežiūros grupė;
 • OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto ir MSG grupės;
 • Darbo grupė informacijai mokyklos interneto svetainėje skelbti;
 • Ugdymo karjerai koordinacinė grupė;
 • Atnaujinto ugdymo turinio darbo grupė.

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS:

 • Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Asta Šarkelienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
 • Dorinio, fizinio, meninio ir socialinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Daiva Balevičienė, tikybos mokytoja metodininkė.
 • Kalbinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Jolita Snarskaitė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja.
 • Matematinio ir gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Renata Ononigve, gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja metodininkė.
 • 5–8 klasių vadovų metodinė grupė – grupės pirmininkė Vita Marcinkevičienė, vyresnioji informacinių technologijų mokytoja.
 • Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė – grupės pirmininkė Jolanta Kazakevičienė, logopedė metodininkė.
 • Mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Renata Ononigve, gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja metodininkė.

Metodinę veiklą mokykloje kuruoja Vilma Skestenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos reglamentas

Vaiko gerovės komisijos planas

Vaiko gerovės komisija progimnazijoje atlieka šias funkcijas:

 • analizuoja mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus;
 • analizuoja mokinių vėlavimo į pamokas ir mokyklos nelankymo priežastis;
 • analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
 • teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
 • įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones;
 • inicijuoja mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2021–2022 m. m.:

Komisijos pirmininkė – Vilma Skestenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos pirmininkės pavaduotojas – Rimvydas Juškevičius, socialinis pedagogas metodininkas;
Komisijos posėdžių sekretorė – Loreta Matonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Nariai:

Gerda Šlenfuktaitė, logopedė metodininkė;

Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jolanta Kazakevičienė, logopedė metodininkė;

Justina Leonavičienė, socialinė pedagogė;

Raimonda Radzevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Raminta Zalieckienė, psichologė;

Virginija Jalinska, vyresnioji specialioji pedagogė;

Vilma Sinkevičienė, Mokinių tarybos kuratorė.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content