Pailgintos dienos grupių auklėtojai, mokytojų padėjėjai

Spa 18, 2019

Pailgintos dienos grupių auklėtojų paslaugos

1.1.sudaro ugdytiniams/mokiniams sąlygas atlikti namų darbų užduotis, teikia jiems pagalbą;
1.2. vykdo kryptingą pažintinę, meninę, sportinę, komunikacinę ir kitą veiklą;
1.3. padeda ugdytiniams/mokiniams reguliuoti darbo ir poilsio režimą;
1.4. padeda ugdytiniams/mokiniams formuoti vertybines nuostatas, ugdyti jų pilietiškumą, gebėjimą vadovautis demokratiniais bendravimo principais;
1.5. bendrauja su kiekvienu ugdytiniu/mokiniu, informuoja tėvus (globėjus) apie jo elgesį;
1.6. padeda ugdytiniams/mokiniams spręsti iškylančias elgesio, bendravimo ir kitas problemas;
1.7. tvarko pailgintos dienos grupės dokumentaciją;
1.8. kuria ir tobulina pailgintos dienos grupės ugdomąją aplinką;
1.9. dalyvauja progimnazijos savivaldoje;
1.10. suteikia arba inicijuoja reikiamą pagalbą ugdytiniams/mokiniams mokymosi sunkumų, smurto, prievartos, patyčių, išnaudojimo ar kitais ekstremaliais atvejais, pasitelkęs progimnazijos direktorių, mokytojus, specialistus, tėvus (globėjus) ir kt.
1.11. priima ir perduoda informaciją elektroniniu dienynu, elektroniniu paštu, telefonu tikslinėms grupėms;
1.12. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio progimnazijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui pavedimus;
1.13. teikia pasiūlymus administracijai dėl pailgintos dienos ugdymo proceso veiklos tobulinimo;
1.14. užtikrina savalaikį ugdytinių/mokinių nuvykimą į neformaliojo švietimo užsiėmimus progimnazijoje;
1.15. bendradarbiauja su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais (specialiuoju, socialiniu pedagogu, logopedu ir kitais) ugdytinio/mokinio ugdymo klausimais;
1.16. organizuoja ugdytinių/mokinių maitinimą;
1.17. užtikrina ugdytinių/mokinių fizinį ir psichologinį saugumą pailgintos dienos grupėje;
1.18. bendradarbiauja su šeima, didina ugdytinio/ mokinio kokybiško ugdymo(si) galimybes;
1.19. sistemingai informuoja tėvus (globėjus) apie ugdytinio/mokinio ugdymo (si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);
1.20. informuoja įstaigos administraciją apie ugdytinio/mokinio problemas;
1.21. priima ugdytinį/mokinį į grupę ir išleidžia į namus (tik su asmenimis, nurodytais tėvų (globėjų) raštiškame prašyme);
1.22. dalyvauja bendrose įstaigos veiklose;
1.23. laiku pildo dokumentaciją,
1.24. nuolat tobulina savo kvalifikaciją.
2. Įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines, kibernetines patyčias, smurtą, reaguoja
pagal progimnazijos tvarką.

Pailgintos dienos grupių auklėtojų darbo grafikai

Mokytojo padėjėjo teikiamos paslaugos

1. Padeda mokiniui (mokinių grupei):

1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo vaikų švietimo, renginių ir išvykų metu;

1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

1.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

1.3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

1.3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

1.3.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

1.4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

1.5. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes  judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

  1. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.
  2. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.
  3. Padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

Mokytojų padėjėjų darbo grafikai

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content