Teisinė informacija

Kov 18, 2021

Teisinė informacija

      Alytaus Panemunės progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą: 

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašas

Transporto lengvatų įstatymo pakeitimo įstatymas

Lietuvos higienos normos HN 21:2011. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje: www.smm.lt

Parengė bibliotekininkė Neringa Kirkliauskienė

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content