Maitinimas ir pavėžėjimas

Rgs 26, 2019

MAITINIMAS

Socialinė parama mokiniams

          Socialinė parama mokiniams mokykloje organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu ir kitais teisiniais norminiais aktais.

          Išskiriamos 2 socialinės paramos rūšys:

  • mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose);
  • parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokinių teisė į socialinę paramą:

Mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas, turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio – 264 EUR.

Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi. Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš mokinių tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą ir patvirtindamas, kad atsisako skirtos paramos.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos arba pateikus prašymą-paraišką mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki kalendorinių metų arba mokslo metų pabaigos.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais arba nepinigine forma.

Norint gauti socialinę paramą, pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų-rūpintojų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) turi kreiptis į gyvenamosios vietos socialinės paramos skyrius. Deklaravę gyvenamąją vietą rajone turi kreiptis į seniūnijas arba rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius, o deklaravę gyvenamąją vietą Alytaus mieste, turi kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių.

Alytaus Panemunės progimnazijos mokinius maitina UAB „Genutės sodyba“.

Direktorė – Genė Munikienė
Valgyklos darbo laikas:
valgykla dirba mokslo dienomis nuo 8.00 iki 14.30 val.

  • Alytaus Panemunės progimnazijos socialinės paramos mokiniams organizavimo tvarkos aprašas
  • Vaikų maitinimo tvarkos aprašas (LR Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymas Nr. V-394)

PAVĖŽĖJIMAS

Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimas

Važiavimo išlaidos kompensuojamos kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–8 klasių mokiniams, važinėjantiems  į mokyklą ir atgal iki 40 kilometrų darbo dienomis pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir tolimo reguliaraus susisiekimo autobusais, jei Alytaus Panemunės progimnazija yra artimiausia atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdanti mokykla.Važinėjantys mokiniai iš rajono į mokyklą ir atgal važiavimo bilietus, suklijuotus ant atitinkamos formos popieriaus lapo, patvirtintus klasės auklėtojo parašu per kiekvieno mėnesio pirmas penkias dienas imtinai pristato mokyklos socialiniui pedagogui arba klasės auklėtojui. Mokiniams iki mokyklos direktoriaus nustatyto termino be pateisinamos priežasties (liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, artimųjų mirtis, nenugalimoji jėga ir pan.) nepateikus važiavimo bilietų, kompensacija už praėjusius mėnesius neperskaičiuojama ir nemokama.

Alytaus Panemunės progimnazijos mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Važiavimo bilietų pildymo forma

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content