Tvarkos ir susitarimai

Kov 18, 2021

Mokinių elgesio taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

Etikos normos

Namų darbų skyrimo mokiniams aprašas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi krūvio optimizavimo tvarkos aprašas

5-8 klasių mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Mokytojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės

Bevielio interneto tinklo naudojimo taisyklės

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Uniformų dėvėjimo aprašas

Komandiruočių tvarkos aprašas

Alytaus Panemunės progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu karantino metu tvarkos aprašas

Pranešimas korepetitoriams

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content